Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 7

Pokrok v řešení dědictví, .......... aneb , kde všude měl ( a ) účty?

20.2.2024 Pozůstalí ani notáři zatím nemají k dispozici nástroj, který by našel všechny bankovní účty zemřelého. Aspoň částečné vylepšení má.. více »

Nový stavební zákon začíná platit od 1.1.2024. Dotkne se skoro všech

28.12.2023 Dlouho očekávaný nový stavební zákon nabývá účinnosti počátkem roku 2024. Tedy již za malou chvíli. A přináší poměrně velké množství.. více »

Zlevní byty po Novém roce?

27.11.2023 Změna DPH od roku 2024. Projeví se v cenách nemovitostí? více »

Newsletter

Registrace odběru článků v newsletteru

Hypoteční kalkulačka
Email
Linked inFacebookTwitterYoutube
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Pro Západ Realitní s.r.o. » Nový stavební zákon začíná platit od 1.1.2024. Dotkne se skoro všech

Nový stavební zákon začíná platit od 1.1.2024. Dotkne se skoro všech

28.12.2023 Dlouho očekávaný nový stavební zákon nabývá účinnosti počátkem roku 2024. Tedy již za malou chvíli. A přináší poměrně velké množství změn, které se dotknou takřka každého. Na co se připravit a jak předejít případným problémům, které by nám mohla tato legislativní změna přinést? Kdo je připraven, není překvapen. Pojďme se proto podívat na to nejdůležitější.

Zákon č. 283/2021 Sb., neboli nový stavební zákon (NSZ), vstupuje v účinnost dne 1.7.2024. Od té chvíle se jím musíte řídit. Výjimkou budou pouze tzv. Vyhrazené stavby, které nabývají účinnosti již 1.1.2024. Vzniká nově také přechodné období od 1.1.2024 do 30.6.2024, kdy se ještě bude postupovat dle dosavadních právních předpisů.

Počkat si a nebo stihnout ještě platnost současného zákona? Složitá otázka. Pro někoho bude nový stavební zákon výhrou, pro někoho může být naopak zásadní komplikací. Pojďme se na to tedy podívat více dopodrobna.

Mění se kategorizace staveb

Na základě § 5 NSZ je definice pojmu „stavba“ nově následující:

„Stavbou se rozumí stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.“

Stavby se budou dělit na následující:

 1. drobnékteré jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
 2. jednoduchékteré jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu,
 3. vyhrazenékteré jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto zákonu, a
 4. ostatní.

Drobné stavby nově nebudou vyžadovat kolaudaci a mohou být prováděny svépomocí

Drobné stavby nevyžadují povolení – nebude vyžadovat projednání se stavebním úřadem, a tudíž nejsou na kolaudaci. Všechny drobné stavby (až na 2 výjimky – bod 11 a 12) mohou být prováděny stavebníkem svépomocí – postačí pouze stavební dozor (nemusí být autorizovaná osoba). V případě dokumentace – ve vztahu k drobným stavbám nebude předepsána.

Jednoduché stavby však budou vyžadovat povolení

Všechny jednoduché stavby jsou na povolení, ovšem jen některé se budou kolaudovat a potřebovat projektovou dokumentaci. Všechny mohou být provedeny svépomocí, přičemž postačí stavebníkovi stavební dozor (výjimka platí pouze pro stavby na bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou – zde by byla zapotřebí autorizovaná osoba).

U tzv. vyhrazených staveb bude muset být autorský dozor projektanta

Vyhrazené stavby jsou infrastrukturní stavby, které financuje stát, tj. stavby jako dálnice, VRT, přehrady a tak podobně.

Tyto stavby vyžadují veškerá povolení, kolaudaci, projektovou dokumentaci (provedenou dodavatelsky a tudíž vyžadují osobu (autorizovaného) stavbyvedoucího). Navíc se musí provádět u vyhrazených staveb výstavba za přítomnosti projektanta.

Ostatní stavby budou mocí být bez projektanta

Všechny ostatní stavby budou na povolení, kolaudaci, projektovou dokumentaci (provedenou dodavatelsky), vyžadují osobu (autorizovaného) stavbyvedoucího. Není zde nutná přítomnost projektanta.

Bude vás zajímat:

Nový stavební zákon zvětšuje okruh staveb, které nevyžadují povolení – např. nyní povolení nevyžaduje stavba do 25 m2 (splňující ještě další podmínky), nově to bude stavba do 40 m2.

Opět bude nutná kolaudace – stavebník dostane kolaudační rozhodnutí. Aktuálně to je tak, že nic nedostane a proběhne jen závěrečná kontrolní prohlídka (doloží doklady, podá žádost a tím je proces ukončený).

Ploty do 2 m v zastavěném území nebo zastavitelné ploše nebudou vyžadovat nic. Aktuálně jsou ploty podél veřejné komunikace na územní souhlas.

Na úřad budete podávat už jen jednu žádost

Nový stavební zákon už nebude znát dualitu územního řízení a stavebního řízení – vše se bude jmenovat Řízení o povolení záměru, a to buď stavebním
záměru nebo nestavebním záměru (= náhrada územního řízení). Výhodou tedy je, že bude stavebník podávat jen jednu žádost.

Zajímá vás více informací ? Tak zkopírujte si a klikněte na tento odkaz:

https://www.drevostavitel.cz/clanek/hl-novy-stavebni-zakon-2024

Nebo čtěte dál  ...................

Vznikne státní stavební správa

Jak je vidno ze soustavy stavebních úřadů, nově na krajské úřady přechází hodně pravomocí, budou doslova zahlceni. Nově také vznikne DESÚ (dopravní a energetický stavební úřad), jehož nadřízeným orgánem je ministerstvo dopravy. MD bude v první instanci řešit Vyhrazené stavby.

 • MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • MPO = Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • MD = Ministerstvo dopravy
 • KÚ = Krajský úřad
 • DESÚ = Dopravní a energetický stavební úřad

 

nový stavební zákon 2023/2024

 

Role orgánů se mění, všechno bude jinak

Nově se dotčené orgány budou stále vyjadřovat samostatně, ale nepřejdou pod stavební úřad (nebudou integrovány do státní správy). Tudíž by se vyjadřovaly k souladu přímo v odůvodnění rozhodnutí.

Předpokládala se forma vyjádření, což by byl jen podklad pro stavební úřad. Nyní se jedná o formu závazného stanoviska (závazné pro stavební úřad – nelze se od toho odchýlit). Forma vyjádření by zvyšovala odpovědnost stavebního úřadu (nutnost důkladného přezkoumání). A nakonec ani tohle nebude.

Problematika procesu

Zavádí se princip apelace pro odvolací orgán (pro obecné stavební úřady je jím KÚ.

Výhodou je, že skončí ping-pong princip. Po odvolání musí kraj rozhodnout – nelze zrušit a vrátit se k novému projednání stavebnímu úřadu. Jedná se o možné zrychlení procesu. NSZ nezná zjednodušené procesy – už žádné souhlasy, veřejnoprávní smlouvy, sdělení. Na druhou stranu bude možnost vydat povolení jako první úkon v řízení (za splnění podmínek), žádost – a na to rovnou povolení.

Momentálně se vydává za splnění podmínek souhlas a stavebník může rovnou stavět. V příštím roce bude povolení, a tudíž se bude muset čekat na nabytí právní moci. Lhůty stavebního úřadu budou i s NSZ pořád vnímány jako lhůty pořádkové povahy, z čehož vyplývá, že nedodržením nevzniká nezákonnost rozhodnutí. Je změna, od kdy se začíná počítat lhůta pro vydání rozhodnutí (nyní je to tak, že se počítá od podání žádosti), po případné přerušení a od doplnění dobíhá zbytek. NSZ – lhůta začíná běžet až po doplnění kompletní žádosti. Nebude se tam počítat čas před výzvou k doplnění.

Nové požadavky na výstavbu

Novinkou je tzv. stavební právo hmotné. Do zákona se tak dostávají požadavky na výstavbu, které jsou nyní ve třech vyhláškách:

 • 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
 • 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
 • 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Do konce roku 2023 však bude vydána jedna prováděcí vyhláška, která upravuje obecné požadavky na výstavbu. V tuto chvíli jsou tři (obecné požadavky na využívání území, technické požadavky na stavby, bezbariérovost).

Digitalizace je konečně tu

Dočkali jsme se. Podání žádosti bude umožněno i přes Portál stavebníka (zůstane i archaická možnost podat v listinné podobě). Stavební úřad však stále nebude moci doručovat dokumenty online, bude proto i nadále doručovat klasickým způsobem.

Digitalizace by měla být hotová do nabytí účinnosti tohoto zákona. Výhodou je, že stavebník bude moct podat žádost bez závazných stanovisek dotčených orgánů. Stavební úřad si tyto dokumenty obstará sám. Zní to skvěle, ovšem pozor. Pokud se dotčený orgán vyjádří až po zhotovení projektové dokumentace, bude následně potřeba tuto dokumentaci přepracovat. To může znamenat prodražení celého procesu. Až praxe tedy ukáže, která cesta bude nejvhodnější. V tuto chvíli lze obecně říct, že výhodnější bude dodávat projekt kompletně celý.


Zdroj: https://www.drevostavitel.cz/clanek/hl-novy-stavebni-zakon-2024

Pokud by Vás podobné zprávy zajímaly ( reality, finance, právní otázky a .... )

objednejte si na našem webu měsíční newsletter online !!

Pokud by Vás podobné články spojené s realitami, jejich financováním a právními
Zdroj: https://www.drevostavitel.cz/clanek/hl-novy-stavebni-zakon-2024


Zdroj: https://www.drevostavitel.cz/clanek/hl-novy-stavebni-zakon-2024

Miroslav Kovářík