Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 7

Pokrok v řešení dědictví, .......... aneb , kde všude měl ( a ) účty?

20.2.2024 Pozůstalí ani notáři zatím nemají k dispozici nástroj, který by našel všechny bankovní účty zemřelého. Aspoň částečné vylepšení má.. více »

Nový stavební zákon začíná platit od 1.1.2024. Dotkne se skoro všech

28.12.2023 Dlouho očekávaný nový stavební zákon nabývá účinnosti počátkem roku 2024. Tedy již za malou chvíli. A přináší poměrně velké množství.. více »

Zlevní byty po Novém roce?

27.11.2023 Změna DPH od roku 2024. Projeví se v cenách nemovitostí? více »

Newsletter

Registrace odběru článků v newsletteru

Hypoteční kalkulačka
Email
Linked inFacebookTwitterYoutube
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Pro Západ Realitní s.r.o. » Realitní rejstřík

Realitní rejstřík od A - do Z

Realitní trh se neustále vyvíjí. Pryč jsou doby, kdy si klient zadal inzerát do třeba " Rudého Práva ". S nástupem internetu a sociálních sítí se stala z prodeje i trochu " věda", jelikož v tisících inzerátů nesmí ten Váš přece zapadnout. Když k tomu přidáte bankovní a právní sektor, který se stará o Vaše finance a bezpečný průběh prodeje nebo i pronájmu, řekli jsme si, že by nebylo od věci dát dohromady realitní slovník, který jak doufáme, Vám pomůže se lépe orientovat.

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA:
úschova peněz, kterou složí kupující pro prodávajícího u třetí osoby (advokáta) než dojde např. k zápisu do katastru nemovitosti. Slouží jako záruka pro kupujícího, že nepřijde o peníze a pro prodávajícího, že jimi kupující disponuje

ABSOLUTNÍ LIKVIDITA/LIKVIDNOST
platební schopnost, schopnost platit závazky, míra schopnosti plnit závazky.

BONITA KLIENTA
Schopnost žadatele o úvěr dostát svým závazkům a včas a řádně úvěr splácet. Při výpočtu bonity se vychází z celkového příjmu domácnosti žadatele a volných peněžních prostředků vzhledem k výši pravidelných měsíčních splátek všech úvěrů (včetně požadované hypotéky).

DEPOZITUM
1. peněžní prostředky nebo cenné papíry, které se ukládají do peněžních ústavů 2. movitá věc svěřená do odborné úschovy

DRENÁŽ
odvodňování mokrých míst v základech domu (např. když je dům umístěn ve svahu nebo dochází k prosakování dešťové vody)

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK
označení výrobku spojeného se spotřebou energie, které obsahuje údaje o spotřebě energie a jiných hlavních zdrojů spotřebovaných v souvislosti s tímto výrobkem

EXEKUCE
je nucený výkon soudního či jiného rozhodnutí, tzv. exekučního titulu. Exekuce je zapsána na LV jako omezení prodeje. Může být doplacena, ale není smazána z LV.

INSOLVENCE
PLATEBNÍ NESCHOPNOST – neschopnost dostát svým peněžním závazkům.

LIKVIDNOST
platební schopnost, schopnost platit závazky, míra schopnosti plnit závazky.

NEMOVITOSTI
jsou pozemky a stavby, spojené se zemí pevným základem, což jsou domy, chaty, chalupy, byty v osobním vlastnictví, pozemky, komerční objekty, atd.

ODHAD CENY NEMOVITOSTI
Jedná se o stanovení ceny nemovitosti nejčastěji na základě vypracování znaleckého posudku, které by bylo dosaženo při prodeji oceňované nebo porovnatelné nemovitosti (z hlediska velikosti, stavu, polohy, vybavení atd.) na trhu nemovitostí v tuzemsku ke dni ocenění nebo stanovení tržní ceny nemovitosti. V případě vyhláškového odhadu je cena stanovena platnou vyhláškou.

PODÍLOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ
Rozdělení nemovitosti mezi více vlastníků, z nichž má každý ideální podíl. Spoluvlastnictví ideálně určených podílů upravuje občanský zákoník v § 136 až 142. Zvláštní případy spoluvlastnictví (bytové spoluvlastnictví, spoluvlastnictví vodovodů a kanalizací apod.) mají speciální právní úpravu.Podílové spoluvlastnictví vzniká na základě smlouvy, rozhodnutí soudu či ze zákona.

SJM – SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ
znamená vše, co oba v manželství vytvořili, proto tedy nemůže jeden z nich nabývat nemovitost, když má v občanském průkazu stav ženatý/vdaná, ani družstevní byt. V případě, že jsou v rozvodovém řízení, bude družstvo vyžadovat papír od soudu o tom, že rozvod běží, anebo tzv. vypořádání společného jmění, což je notářský zápis o rozdělení majetku.

SMLOUVA O VÝHRADNÍM PRODEJI
smlouvou o výhradním prodeji se zavazuje dodavatel, že zboží určené ve smlouvě nebude v určité oblasti dodávat jiné osobě než odběrateli. Tato smlouva zaručuje exkluzivitu.

SOLVENCE – PLATEBNÍ SCHOPNOST
Schopnost dostát svým závazkům.

TRŽNÍ ODHAD
udavá reálnou hodnotu věci (nemovitosti) na trhu. Cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku.


 

VĚCI MOVITÉ
jsou věci, které lze přemístit z místa na místo bez narušení jejich podstaty, a nejsou tedy věcmi nemovitými. Za věc movitou není považováno vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích (ve smyslu platných zákonů). Například pro účely pojištění budov, staveb a bytů se věcmi movitými rozumí.

  • stavební materiál sloužící k opravám /rekonstrukci budovy,
    stavby nebo bytu

  • stavební materiál, mechanizace a zařízení staveniště
    u budovy, stavby nebo bytu rozestavěného

ZÚŽENÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ
notářský zápis (nemůžou si to napsat sami), osvědčující, že se manželé dohodli, že např. od dnešního dne mají rozdělený majetek, každý má tím pádem své peníze, za které si může kupovat, co chce, neznamená to, že se nutně rozvádějí, je to spíše ochrana před krachem z podnikání jednoho z nich, aby pak např. měli kde bydlet, pokud zrovna dům či byt má ve vlastnictví ten druhý z manželů, který nezkrachoval.

ANUITNÍ SPLÁTKA
pravidelná měsíční splátka úvěru. Skládá se ze splátky jistiny a úroků. Výše anuitní splátky se po dobu fixace úrokové sazby hypotečního úvěru nemění.

BD – bytové družstvo
RD – rodinný dům

BUDOVA
objekt nemovitého charakteru uzavřený obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, který je určen k tomu, aby chránil lidi nebo věci před působením vnějších vlivů; např. rodinný dům, chata, chalupa.

DOMÁCNOST
je soubor věcí movitých a stavební součásti bytu. Zjednodušeně řečeno věci, které lze odnést nebo jednoduše odmontovat. Nejsou pevně spojeny s budovou

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY
vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení.


 

EXKLUZIVITA
výhradní právo podložené smlouvou (smlouva o výhradním prodeji), že na určitou činnost smí provádět pouze jedna firma. Např. obchodní zastoupení firmy na území ČR, právo realitní kanceláře při zprostředkování prodeje.

FRANŠÍZING
forma podnikání, kdy je franchisantovi poskytnut obchodní model, právo užívání značky, know-how atd.

JISTINA
je nesplacená část dluhu, ze které je počítán úrok. S každou anuitní splátkou dochází ke snižování jistiny (k umazání části dluhu)

NABÝVACÍ TITUL
Listina, na základě které osoba získá vlastnické právo k nemovitosti. Např. prostřednictvím smlouvy o převodu, kupní smlouvy, dědické smlou
vy, darovací smlouvy atd. Nabývací titul je součástí listu vlastnictví.

NOTÁŘSKÁ ÚSCHOVA
slouží k uložení peněz (cenných papírů, listin atd) u notáře za účelem předání jiné osobě v případě, že splnila své závazky.

PENB
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY – dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy.

REZERVAČNÍ SMLOUVA
Rezervační smlouva se užívá při převodu nemovitosti, zejména v případě prodeje prostřednictvím realitní kanceláře. Zajiš’tuje, že ji prodávající (realitní kancelář) nebude dále nabízet jiným zájemcům.

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ
jedna či obě strany se zavazují uzavřít v dohodnuté době smlouvu (např. jako záruka pro kupujícího či prodávajícího, když nemá protistrana dočasně dostupné potřebné množstí finančních prostředků).

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA – Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli úplatu (provizi).

SOUDNÍ ZÁSTAVA
vzniká rozhodnutím soudu, aniž by o ni vlastník požádal či ji podepsal a je zapsána na LV v bodě C, jedná se o zastavení majetku soudem, protože majitel je dlužníkem např. u zdravotní pojišťovny, sociálky, finančního úřadu, a tato zástava má při vyplácení přednost před zástavami výše uvedenými. Počítejte s tím, že výmaz trvá déle, protože vše jde soudní cestou.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
veřejná listina obsahující soupis nemovitostí v daném katastrálním území. Obsahuje polohu nemovitosti, nákres a údaje o parcelách a nemovitostech a údaje o právech k nemovitostem. Vydává je katastrální úřad.

ZÁSTAVA
zápis na LV v bodě C (omezení vlastnického práva) na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva, většinou sjednaný na základě půjčky pro banku, anebo půjčky mezi dvěmi fyzickými osobami, znamená, že majitel nemovitost nemůže prodat bez vědomí zástavního věřitele (ten, od koho si půjčil), lze prodat tak, že se pohledávka vyplatí, na katastr se vloží tzv. kvitance (jednostranný doklad o splacení dluhu se žádostí o výmaz zástavy, kterou vystaví zástavní věřitel), katastr pak zástavu vymaže, anebo se nový kupující dohodne s bankou o převzetí dluhu, což znamená, že zástavcem (dlužníkem) se stane nový vlastník. Výmaz této zástavy trvá standardní dobu.